VOP

SHARE’NGO® - služba zdieľania áut, poskytovaná spoločnosťou CARSHARING s.r.o. a spoločnosťou ED Assist, s.r.o. a jej pobočkami

VŠEOBECNÉ  ZMLUVNÉ PODMIENKY

Čl. 1 - Preambula

 Nasledujúca preambula je neoddeliteľou súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok  (ďalej “zmluvných podmienok”) tejto zmluvnej dohody - zmluvy o prenájme (ďalej len "Zmluva"), dohodnutej medzi Zákazníkom a Spoločnosťou.

Zdieľanie áut SHARE'NGO® ktoré funguje na princípe prenájmu, ďalej len "Služba", je ponúkané, regulované a poskytnuté Prenajímateľom, spoločnosťou CARSHARING s.r.o., Sídlo: Francková 583/8, Košice 040 01, IČO: 52 482 430, DIČ: 2121041571, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka číslo 46679/V, pre poskytovanie Služby v meste Košice alebo spoločnosťou ED Assist, s. r. o., Drieňová 23 821 03 Bratislava, IČO: 45855269, DIČ: 2023117701, IČ DPH: SK 2023117701, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č: 67604/B pre poskytovanie Služby v meste Bratislava, nájomcovi, (ďalej len “Zákazník"), za peňažnú úhradu a spočívajúce v prenájme určených vozidiel vo vymedzenej  oblasti a na určitý čas dohodnutý medzi Prenajímateľom (ďalej len “Spoločnosť" alebo prípadne "Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti”) a Zákazníkom.

Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti používajú spoločný webový softvér a digitálne procesy na účely registrácie, prihlásenia a odhlásenia sa z webového portálu SHARE'NGO®, prostredníctvom ktorého má zákazník prístup a prospech zo služieb, ktoré ponúka spoločnosť a jej dcérske spoločnosti. Uvedený proces registrácie je základným predpokladom na využitie služby poskytovanej spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami. SHARE'NGO® je registrovaná ochranná známka, ktorú môže používať Spoločnosť.

Spoločnosť je poskytovateľom Služby vysvetlenej v týchto zmluvných podmienkach. Takisto je zriadená sekcia pre rezerváciu na webovej stránke www.sharengo.sk, (ďalej len "Portál"), prostredníctvom ktorého môže Zákazník využívať služby poskytované Spoločnosťou. Zákazník môže na prístup k Portálu a k Službe, ktorá je s ním prepojená, použiť buď počítač alebo mobilné zariadenie.

Táto Zmluva medzi Spoločnosťou a Zákazníkom nadobúda platnosť po ukončení registračného procesu regulovaného Spoločnosťou, ktorý vykoná Zákazník. Registračný proces vyžaduje internetový prístup na Portál, vďaka ktorému môže zákazník využívať Službu ponúkanú Spoločnosťou Zákazníkovi.

Zmluvné strany sa dohodli na postupe registrácie a spôsobe prevádzky služby a výslovne akceptujú nasledujúce prílohy k tejto Zmluve:

Vyššie uvedené dokumenty sú voľne dostupné na Portáli. Zmluvné strany prehlasujú, že si prečítali a prijali vyššie uvedenú dokumentáciu vo vzťahu k akémukoľvek aspektu, klauzule a konkrétnemu ustanoveniu týkajúcemu sa zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

Čl. 2 - Definície

 1. Zákazník/Objednávateľ je fyzická osoba, právnická osoba alebo obchodný partner, pričom poslední dvaja menovaní sa ďalej označujú ako "Komerční zákazníci", ktorí správne a úspešne vykonali registračný proces potrebný na prístup k Službe, zodpovedajúcim spôsobom podpísali túto Zmluvu so Spoločnosťou. Klient ako fyzická osoba, týmto sa rozumie každá jednotlivá ľudská bytosť, ktorá spĺňa všetky tieto predpoklady: 1) dosiahla plnoletosť (18 rokov veku) 2) je legálne oprávnený viesť motorové vozidlo a / alebo neexistuje žiadna právna prekážka, ktorá by mu v tom bránila, 3) je držiteľom platného vodičského preukazu
 2. Spoločnosť je právnickou osobou poskytujúcou a regulujúcou Službu. Spoločnosť je subjekt, ktorý spravuje zdieľanie elektrických áut vo freefloatingovej zóne SHARE´NGO® a prenajíma vozidlá SHARE'NGO® registrovaným zákazníkom tak, aby ich bolo možné používať v rámci konkrétnej prevádzkovej oblasti v závislosti od ich dostupnosti.
 3. Zákaznícky servis SHARE’NGO® alebo zákaznícka linka (Ďalej len “Zákaznícky servis”) je kontaktné miesto medzi Zákazníkom a Spoločnosťou. Spôsob kontaktu (telefónne číslo, e-mailová adresa apod.) je uvedený na Portáli a/alebo v aplikácii.
 4. Služba je prenájom určených dostupných vozidiel v ohraničenej oblasti a na konkrétny čas dohodnutý medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.
 5. Freefloatingové zdieľanie áut je možnosť prenájmu a vrátenia vozidla v rámci vymedzeného priestoru. Zdieľanie áut znamená službu prenájmu áut bez vodiča, kde je auto zdieľané s ostatnými používateľmi Služby. Prenajaté auto je možné vyzdvihnúť - začať prenájom a vrátiť - ukončiť prenájom voľne v rámci prevádzkovej freefloatingovej oblasti. (ďalej “vymedzená oblasť”alebo “prevádzková oblasť”)
 6. Prevádzková freefloatingová oblasť každého mesta je k dispozícii na portáli www.sharengo.sk a v aplikácii SHARE'NGO® APP, vyznačená zelenou farbou na mapovom podklade.
 7. Vozidlo je akékoľvek štvorkolesové elektrické vozidlo poháňané elektromotorom a patriace do kategórie L7e (ťažké štvorkolky) podľa klasifikácie vozidiel EÚ.
 8. SOC je stav nabitia akumulátora elektrického vozidla.
 9. Aplikácia je špecializovaná aplikácia pre smartfóny a mobilné zariadenia, ktorá je potrebná na využívanie Služby a je dostupná na stiahnutie pre operačné systémy Android aj iOS.
 10. Delimitované územie je špecifický geografický rozsah, v rámci ktorého môže Zákazník využívať Službu. Delimitované územie je definované hranicou mesta a mestských častí.
 11. Prenájom vozidla je každá jednotlivá jazda vykonaná Zákazníkom na Vozidle prenajatom Spoločnosťou Zákazníkovi v súlade s podmienkami Služby.
 12. Vodičský preukaz je oficiálny doklad, ktorý umožňuje Zákazníkovi prevádzkovať jeden alebo viac typov motorových vozidiel. Spoločnosť považuje za platný akýkoľvek oficiálny vodičský preukaz vydaný v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS). Pre vydané vodičské preukazy mimo EÚ / EHS si Spoločnosť vyhradzuje právo akceptovať ako platný dokument iba vtedy, ak sú sprevádzané Medzinárodným vodičským preukazom alebo overeným prekladom pôvodného preukazu.
 13. Doklad totožnosti je akýkoľvek Národný identifikačný preukaz vydaný v rámci EÚ / EHS alebo pas prípane platné povolenie na pobyt.

Čl.3 - Predmet zmluvy a zmluvné strany

Tieto Zmluvné podmienky sa týkajú freefloatingového prenájmu Vozidiel bez vodiča. Spoločnosť prenajíma dostupné vozidlá Zákazníkom, ktoré sa môžu použiť v rámci delimitovaného územia. Tieto Zmluvné podmienky sa uplatňujú pri registrácii na Portáli a následnom overení Vodičského preukazu a budú platné počas celej doby prenájmu Vozidiel. Počas celého trvania prenájmu bude cenník súčasťou súčasných Zmluvných podmienok a budú účinné pre každý jednotlivý Prenájom Vozidla. Platné tarify sú výlučne tie, ktoré sú v platnosti v čase rezervácie, v súlade s Cenníkom dostupným na Portáli. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Zákazníka v prípade, že existuje odôvodnená obava, že uvedený Zákazník nebude dodržiavať Zmluvné podmienky. Slovenská verzia týchto Zmluvných podmienok sa bude považovať za jedinú zákonnú verziu v prípade nezrovnalostí s inojazyčnou verziou týchto Zmluvných podmienok.

Pre každú jednotlivú rezerváciu a následný prenájom Vozidla sa tieto Zmluvné podmienky a ich právne a fiškálne dôsledky považujú za uzavreté medzi Zákazníkom a Spoločnosťou alebo iba jednou z jej dcérskych spoločností v súlade s podmienkami uvedenými nižšie. Prenájom vozidiel Zákazníkovi (odberateľovi) Prenajímateľom (Spoločnosťou) s povinnosťou  platby a akákoľvek ďalšia platobná povinnosť splatná Zákazníkom Spoločnosti sú upravené v súlade s týmito zmluvnými podmienkami medzi Zákazníkom a:

spoločnosťou CARSHARING s.r.o., Sídlo: Francková 583/8, Košice 040 01, IČO: 52 482 430, DIČ: 2121041571, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka číslo 46679/V, pre poskytovanie Služby v meste Košice alebo spoločnosťou ED Assist, s. r. o., Drieňová 23 821 03 Bratislava, IČO: 45855269, DIČ: 2023117701, IČ DPH: SK 2023117701, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č: 67604/B pre poskytovanie Služby v meste Bratislava.

Právne, zmluvné a finančné vzťahy a zodpovednosti každého jednotlivého prenájmu sa riadia touto Zmluvou výlučne medzi Zákazníkom a Spoločnosťou prípadne dcérskou spoločnosťou zodpovednou za konkrétny prenájom, ako je to uvedené, a tým oslobodzuje akúkoľvek inú Spoločnosť od právnych, zmluvných a finančných záväzkov.

Uznanie a potvrdenie týchto Obchodných podmienok poskytovania služieb a príloh zo strany Objednávateľa je podmienkou pre registráciu Objednávateľa v zozname Zákazníkov kvalifikovaných na prístup k Službe poskytovanej Spoločnosťou a na využívanie tejto Služby pre každý jednotlivý Prenájom v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami, všetkými prílohami a Občianskym zákonníkom.

 Čl.4 - Unilaterálny dodatok ku Zmluve

Zmluva o prenájme vozidiel bude uzavretá za podmienok a ustanovení týchto Zmluvných podmienok.

Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť Zmluvné podmienky a Cenník. Zmeny a doplnenia budú uverejnené a sprístupnené na Portáli. Každý dodatok bude považovaný za uznaný a akceptovaný zákazníkom, pokiaľ zákazník neoznámi e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo doporučenou poštou do sídla spoločnosti svoju vôľu ukončiť Zmluvu so Spoločnosťou. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť uverejnením na Portáli, ak zákazník neoznámi Spoločnosti žiadne ukončenie zmluvy.

Čl.5 - Online Registrácia a Rezervácia

Spoločnosť poskytuje vyhradenú časť v rámci Portálu a Aplikácie, aby umožnila Zákazníkovi registrovať sa do Služby a využívať ju. Počas procesu registrácie bude Zákazník povinný poskytnúť svoje osobné údaje, ako aj heslo na prístup do Zákazníckej sekcii na portáli. PIN požadovaný na identifikáciu Zákazníka a prevádzku vozidla sa nachádza v určenej sekcii profilovej oblasti Zákazníka v rámci Portálu. Tieto citlivé osobné údaje sú prísne dôverné a nebudú odovzdané tretím osobám s výnimkou osôb, ktorím bol daný suhlas so spracovaním osobných údajov podľa osobitného predpisu, pokiaľ tak nebude výslovne nariadené v súlade so zákonom.

Zákazník je povinný udržiavať svoje citlivé údaje, najmä heslo a PIN, prísne dôverné a brániť tretím osobám, aby k nim mali prístup. Zákazník oznámi Spoločnosti akúkoľvek stratu, poškodenie alebo vymazanie svojich citlivých údajov, aby Spoločnosť mohla zablokovať akýkoľvek nežiaduci prístup a zabrániť akémukoľvek zneužitiu citlivých údajov Zákazníka. V dôsledku toho bude Zákazník upozornený na to, že Spoločnosť z bezpečnostných dôvodov zablokovala osobný profil zákazníka.

Zákazník je povinný zmeniť svoje heslo a PIN v prípade, že existuje odôvodnené podozrenie, že neoprávnená tretia strana sa dozvedela o citlivých údajoch Zákazníka. Zákazník je v rámci zákona zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú stratou svojich citlivých údajov, najmä ak je odcudzenie, poškodenie a / alebo neoprávnené používanie Vozidla spôsobené stratou citlivých údajov Zákazníka. Zákazník bude niesť zodpovednosť za akékoľvek porušenie vyššie uvedeného predpisu.

Zákazník má právo rezervovať si a prenajať vozidlá prostredníctvom aplikácie v Smartfóne alebo určenej oblasti Portálu. Zákazník môže nájsť pokyny na používanie služby vo vyhradenej sekcii v rámci Portálu.

Čl.6. – Cena a fakturácia

S cieľom vykonať rezerváciu, prenájom, používanie a riadenie vozidla musí zákazník:

 • • vybrať spôsob platby (napr. Kreditnú kartu) na Portáli a poskytnúť požadované platobné údaje; alebo byť autorizovaným Komerčným Zákazníkom (právnická osoba, ktorá si správne otvorila "Firemný účet SHARE'NGO®");
 • • vlastniť aktívny účet s platobnou metódou schválenou Spoločnosťou.

Pri štandardných nefiremných profiloch musí vlastník účtu a kreditnej karty byť sám Zákazníkom.

Zákazník je zodpovedný za aktualizáciu svojich osobných a citlivých údajov, ktoré poskytol pri registrácii do Služby. Zákazník je predovšetkým zodpovedný za udržiavanie aktuálnosti svojho e-mailu, mobilného čísla, údajov o vodičskom preukaze a údajov o kreditnej karte. V prípade, že sa údaje stanú neplatnými (napr. e-mailová adresa už nie je aktuálna, číslo mobilného telefónu nie je aktívne), Spoločnosť bude dočasne blokovať účet Zákazníka. V prípade, že Komerčný zákazník umožní nekomerčnému Zákazníkovi využívať službu v jeho mene (používanie treťou stranou), bude zodpovedný za všetky výdavky (v súlade s cenovým plánom) kumulované Zákazníkom, ktorý nie je komerčným zákazníkom a za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú Zákazníkom.

Komerčný zákazník, ktorý umožnil nefiremnému Zákazníkovi využívať službu v jeho mene, dostane upozornenia a oznámenie súvisiace s používaním služby nefiremným zákazníkom.

Zákazník nepovolí tretej osobe riadiť vozidlo. Najmä je výslovne zakázané oznamovať a zdieľať prístupové údaje (heslo SHARE'NGO®, používateľské meno SHARE'NGO®, PIN SHARE'NGO®) tretej strane. Tieto podmienky platia bez ohľadu na to, či je tretia osoba zákazníkom alebo nie.

Akékoľvek porušenie vyššie uvedených podmienok bude mať za následok pokutu vo výške 500,00 € (päťsto eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zákazníka zodpovednosti za škodu, ak by uvedeným konaním spôsobil Spoločnosti škodu.

Zákazník sa zaväzuje k platbe aktuálnych taríf (podľa Cenníka), aby získal prístup k službám poskytovaným Spoločnosťou a využíval ich.

Zľavy a ponuky sa môžu uplatňovať v súlade s Personalizovaným Cenníkom dostupným v sekcii Osobná zóna Portálu. Zákazník je povinný spoločnosti poskytnúť povinné aj diskrétne údaje, aby mohol využívať ponuky a zľavy stanovené v Personalizovanom Cenníku.

Zákazník sa zaväzuje k pravdivosti údajov (povinných aj diskrétnych), ktoré predkladá a zdieľa.

V prípade nepresných vyhlásení týkajúcich sa diskrétnych údajov, nebude mať Zákazník možnosť využiť ponuky a zľavy, ktoré predpokladá jeho Personalizovaný Cenník, a budú sa uplatňovať štandardné tarify.

V prípade nepresných vyhlásení týkajúcich sa povinných údajov sa táto Zmluva považuje za ukončenú na základe výslovnej doložky o ukončení Zmluvy, pokiaľ Zákazník adekvátne neodškodní Spoločnosť v prípade vzniknutej škody.

Spôsoby platby a fakturácie sa budú líšiť v závislosti od profilu Zákazníka a trvania lehoty Prenájmu a budú upravené všeobecným Cenníkom a prípadne – v prípade uplatniteľnosti - aj Personalizovaným cenníkom.

Platby sú splatné pri ukončení každého Prenájmu.

Trvanie každého Prenájmu sa rovná času, ktorý uplynul medzi aktiváciou Vozidla a jeho návratom, a to vrátane všetkých potenciálnych zastávok, ktoré sa môžu vyskytnúť počas vyššie uvedeného časového rámca. Časť minúty (zlomky) bude zaokrúhľovaná na nasledujúcu celú minútu nahor (napríklad 23'29 "bude zaokrúhlená na 24 minút). V prípade, že Zákazník disponuje bonusovými minútami alebo akýmikoľvek inými druhmi bonusových balíkov minút, tieto sa použijú na čas trvania Prenájmu.

Faktúra bude vystavená až po úspešnom dokončení platby a bude dostupná a stiahnuteľná v sekcii osobného profilu zákazníka na Portáli.

Platby sa uskutočnia v súlade s platobnou metódou zvolenou Objednávateľom pri registrácii (napríklad kreditnou kartou alebo debetnou kartou).

Zákazník garantuje, že pre zvolený spôsob platby má k dispozícii dostatok finančných prostriedkov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť spôsob platby, ktorý si vybral Zákazník, a následne oznámiť Zákazníkovi, aby si vybral iný spôsob platby z tých, ktoré sú uvedené na Portáli.

V prípade nevyriešenej platby splatnej zo strany Zákazníka Spoločnosti si Spoločnosť vyhradzuje právo overiť platobnú schopnosť Zákazníka a Zákazníkovi následne zablokovať prístup k službe a / alebo pokračovať v procese zaplatenia platby. Komerční klienti uskutočňujú platby splatné Spoločnosti bankovým prevodom alebo kreditnou kartou v súlade s opakujúcim sa plánom fakturácie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odovzdať svoje pohľadávky voči Zákazníkovi agentúre na vymáhanie pohľadávok a / alebo nezávisle pristúpiť k súdnemu konaniu na ich vymáhanie.

Spoločnosť bezodkladne oznámi túto skutočnosť Zákazníkovi v prípade, ak sa Spoločnosť rozhodne odovzdať svoje pohľadávky agentúre pre vymáhanie pohľadávok. V tomto prípade bude Zákazník schopný vyrovnať svoj dlžný zostatok len tým, že vykoná platbu v prospech externej inkasnej agentúry určenej Spoločnosťou.

Spoločnosť napriek tomu zostane referenčným subjektom, na ktorý sa Zákazník môže obrátiť so všeobecnými otázkami, pripomienkami a sťažnosťami. V tomto ohľade Zákazník súhlasí s tým, že Spoločnosť môže pokračovať v získavaní nákladov z účtu Zákazníka zaúčtovaním kreditnej karty Zákazníka, alebo akoukoľvek inou alternatívnou platobnou metódou vybranou Zákazníkom v rámci svojho vlastného účtu SHARE'NGO®.

Spoločnosť bude odovzdávať agentúre na vymáhanie pohľadávok (ďalej “cesionárovi”) údaje Zákazníka potrebné na pokračovanie v činnostiach spojených s vymáhaním dlžných súm zákazníka; cesionár môže používať uvedené údaje len na výlučný účel vymáhania dlhov Zákazníka; cesionár nie je za žiadnych okolností oprávnený používať údaje Zákazníka zozbierané spoločnosťou na rozsah a účely, ktoré nesúvisia s vymáhaním dlhu od Zákazníka voči Spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť Cenník. Zmeny v Cenníku budú sprístupnené verejnosti na Portáli.

Zmeny a doplnenia Cenníka nadobúdajú účinnosť uverejnením na Portáli. V prípade nesúhlasu môže Zákazník Zmluvu vypovedať oznámením svojho rozhodnutia na e-mail na nasledujúcu e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo doporučenou poštou do sídla Spoločnosti.

Čl.7. - Nepovolený podnájom a transfer

Podnájom prenajatého Vozidla a / alebo akéhokoľvek jeho príslušenstva je prísne zakázaný, rovnako ako prevod nájomnej zmluvy a záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok poskytovania služieb. Objednávateľ nesmie za žiadnych okolností umožniť iným osobám, aby ho nahradili, a to aj dočasne, pri výkone práv a povinností súvisiacich so Službou ako celkom a každým jednotlivým termínom prenájmu alebo dokonca umožnili komukoľvek inému, vrátane rodinných príslušníkov, riadiť vozidlo v jeho mene.

Čl.8 - Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorú môže Zákazník alebo tretia strana utrpieť pri využívaní Služby a ktoré nie sú priamo pripísateľné Spoločnosti a to ani v dôsledku pozastavenia, prerušenia alebo nedostupnosti Služby spôsobenej Vozidlom, technickým a technologickým vybavením, systémami IT a akoukoľvek inou príčinou, ktorú možno pripísať alebo poskytovateľovi - Spoločnosti alebo tretím stranám všeobecne.

Je tiež vylúčená akákoľvek zodpovednosť Spoločnosti za úplné alebo čiastočné neplnenie záväzkov z dôvodu vyššej moci vrátane, ale nie výlučne: činností štátnej a verejnej správy, činnosti verejných orgánov, zákonných obmedzení, požiarov, záplav, výbuchov, demonštrácií, nepokojov, štrajkov, priemyselných porúch, nedostatkov surovín, výpadkov prúdu, internetových služieb, prerušenia telefónnych liniek a prírodných a človekom spôsobených katastrof akéhokoľvek druhu.

Zákazník výslovne berie na vedomie, že Spoločnosť nenesie zodpovednosti za akékoľvek škody a straty osobných vecí, ktoré boli ponechané, zabudnuté, zanedbané a upustené vo vozidle, ako aj za akékoľvek straty, poškodenia alebo krádeže osobných vecí počas doby prenájmu.

 Čl.9 - Vodičský preukaz

Aby bolo možné využiť Službu, Zákazník musí:

 • • byť oprávneným držiteľom platného vodičského preukazu, vydaného na to oprávneným orgánom
 • • mať najmenej 18 rokov;
 • • byť zaregistrovaný ako Zákazník bez ohľadu na to, či používa vozidlo prostredníctvom účtu Komerčného zákazníka podľa bodu 6;
 • • mať prístupové zariadenie, ako je uvedené v súčasných Zmluvných podmienkach;
 • • mať aktívny účet SHARENGO®

Zákazník musí mať najmenej 18 rokov a musí mať platný vodičský preukaz, ktorý nebol pozastavený, odňatý alebo zrušený, počas celej doby trvania tejto Služby. Objednávateľ musí byť a musí zostať počas celej doby trvania tejto služby zodpovednou osobou.

Ak je vodičský preukaz pozastavený alebo odňatý, prístup Zákazníka k Službe bude automaticky pozastavený, pokiaľ si Spoločnosť neuplatní právo ukončiť túto zmluvu.

V prípade straty vodičského preukazu bude Zákazníkovi prístup k Službe automaticky pozastavený dovtedy, kým príslušný orgán nevydá duplikát uvedeného vodičského preukazu.

Ak má Zákazník vodičský preukaz vydaný krajinou mimo EÚ / EHS, musí poskytnúť povolenie na pobyt, kópiu pasu, ako aj medzinárodné povolenie na vodičský preukaz alebo overený preklad jeho/jej vodičského preukazu. Uvedené dokumenty musia byť platné počas celej doby využívania Služby.

Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť splnenie a presnosť vyššie uvedených požiadaviek pred každým prenájmom. Zákazník bezodkladne oznámi zákazníckemu servisu Spoločnosti akúkoľvek zmenu alebo doplnenie vodičského preukazu alebo jeho platnosť (napr. Stiahnutie z obehu, vypršanie platnosti, zmena adresy). Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy a postupovať vo veci náhrady škody, ak Zákazník nedodržiava jeden alebo viaceré vyššie uvedené zmluvné záväzky.

Čl.10 - Používanie vozidiel. Okamžité  ukončenie zmluvy.

Zákazník je plne a priamo zodpovedný za Vozidlo počas obdobia prenájmu. Zákazník je plne a priamo zodpovedný za správne parkovanie vozidla po ukončení obdobia prenájmu.

Rezervácie je možné vykonať bezplatne prostredníctvom Portálu alebo prostredníctvom aplikácie.

Všetky vozidlá sú geolokované prostredníctvom GPS a môžu byť Sledované spoločnosťou v ľubovoľnom čase, a to aj počas obdobia prenájmu.

Vozidlá označené ako "dostupné" sú zaparkované buď na určených verejných priestranstvách alebo vo vybraných parkovacích prevádzkach poskytovaných Spoločnosťou v rámci konkrétneho rozsahu (ďalej len "oblasť pokrytia") každej obce či mesta, v ktorej je služba dostupná, ako je uvedené v interaktívnej mape dostupnej cez Portál, aplikáciu alebo displej na palubnej doske Vozidla.

Prostredníctvom Portálu alebo prostredníctvom aplikácie môže Zákazník vizualizovať na mape vozidlo nachádzajúce sa najbližšie k aktuálnemu umiestneniu Zákazníka a / alebo k akejkoľvek danej adrese v rámci príslušnej obce či mesta.

V prípade zneužitia rezervačného systému zo strany Objednávateľa, ako je viacnásobná rezervácia naraz alebo nepoužívanie rezervovaného vozidla trikrát alebo viackrát v priebehu 30-dňového obdobia, Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť službu pre uvedeného Zákazníka alebo odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 48 a 679 Občianskeho zákonníka, bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie sankcií a nárokov na škodu spôsobenú Objednávateľom.

Zákazník si môže prenajať vozidlo bez predchádzajúcej rezervácie vopred, ak fyzicky nájde dostupné vozidlo zaparkované vo vymedzenom priestore. Aktuálny stav vozidla sa zobrazuje na elektronickom zariadení umiestnenom za čelným sklom:

 • • Zelená – vozidlo je k dispozícii
 • • Žltá - rezervované vozidlo
 • • Modrá - vozidlo sa používa
 • • Červená - Vozidlo je mimo prevádzky

Zákazník môže vozidlo ihneď použiť, ak je svetlo zelené, pretože to znamená, že Vozidlo je k dispozícii, preto si môže Zákazník vyzdvihnúť vozidlo pomocou aplikácie alebo karty SHARE'NGO® a začať prenájom.

Tak pri rezervácii Vozidla, ako aj pri okamžitom používaní vozidla, od okamihu odomykania dverí a prepnutia signálneho svetla na modré (vozidlo v prevádzke) sa Zmluvné podmienky, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy a súčasne aj právnymi predpismi, začnú uplatňovať. Po 5 minútach od otvorenia sa dvere automaticky znova zablokujú.

Ak sa Zákazník neprihlásil do Vozidla pred zablokovaním dverí , musí postup zopakovať. Pred uvedením motora do prevádzky je Zákazník povinný skontrolovať vozidlo s cieľom zistiť zrejmé chyby, poškodenia alebo nečistoty a oznámiť ich spoločnosti prostredníctvom telefónu alebo prostredníctvom palubného počítača. V prípade vážneho poškodenia je zákazník povinný telefonicky kontaktovať zákaznícky servis SHARE'NGO® s cieľom oznámiť druh a rozsah škôd a / alebo stav čistoty vozidla.

Zákazník je povinný pred začiatkom Prenájmu urobiť obhliadku Vozidla. V prípade akýchkoľvek viditeľných poškodení Vozidla je Zákazník povinný túto skutočnosť nahlásiť   Spoločnosti prostredníctvom Zákazníckeho servisu telefonicky pred spustením motora. Zákazník zodpovedá za spôsobenú škodu na Vozidle, ktorá bola zistená po skončení Prenájmu. Spoločnosť si v tomto prípade bude uplatňovať náhradu škody u Zákazníka, ktorý použil Vozidlo pred zistením poškodení. Objednávateľ je povinný poskytnúť vyššie uvedené informácie úplným a pravdivým spôsobom.

Spoločnosť môže zabrániť používaniu vozidla, ak hrozí nebezpečenstvo zhoršenia bezpečnosti jazdy. Spoločnosť môže zablokovať akékoľvek použitie Vozidla, ak existuje podozrenie z porušenia tejto Zmluvy.

Zákazník nesmie zaparkovať vozidlo mimo povolených parkovacích miest. Zákazník nesmie parkovať predovšetkým, nie však výlučne na súkromných, závorových a podzemných parkoviskách a/alebo pozemkoch a priestoroch. V prípade porušenia tejto povinnosti znáša Zákazník všetky pokuty, poplatky, náklady a inú škodu, ktorú tým spôsobil Prenajímateľovi.

Vozidlá sú určené na Prenájom len v meste a mestských častiach. Použitie Vozidiel mimo hranice mesta a mestkých častí má Spoločnosť právo sankcionovať pokutou v zmysle Prílohy č.1.

Zákazník je povinný ponechať prenajaté vozidlo čisté. Ak sa tak nestane, Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať pokutu za mimoriadne čistenie vozidla Zákazníkovi, ktorý ho naposledy použil.

Nájdenie opustených predmetov vo Vozidle musí byť hlásené Zákazníckemu servisu Spoločnosti SHARE'NGO®, ktorý následne poskytne všetky údaje, ktoré umožnia ich vrátenie. Ak sa Zákazník stretne s akýmkoľvek problémom s Vozidlom, ako je poškodenie, nadmerná nečistota alebo porucha samotného Vozidla, Zákazník sa musí obrátiť na Zákaznícky servis SHARE'NGO®.

Zákazník môže vozidlo odstaviť mimo vymedzenej oblasti len v režime zastavenia, a preto bude Vozidlo stále k dispozícii Zákazníkovi a započítavanie minút bude pokračovať.

Zákazník tak ukončí dobu prenájmu trvalým odstavením Vozidla iba vo vymedzenej oblasti. Zákazníkom je zakázané zaparkovať alebo opustiť Vozidlo v oblasti, kde signál GPS a / alebo signál GSM nemožno detekovať, zvyčajne v podzemných garážach.

Zákazník je povinný po ukončení prenájmu skontrolovať správne uzamknutie Vozidla a uzatvorenie dverí. V prípade neuzamknutia Vozidla alebo nesprávneho alebo neúplného uzatvorenia dverí je povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky a e-mailom zákazníckemu servisu.

Ak je Spoločnosť po neoprávnenom parkovaní nútená presunúť Vozidlo na povolené parkovisko alebo v prípade núteného odobratia Vozidla príslušnými orgánmi alebo tretími stranami, všetky vzniknuté náklady, bez ohľadu na ich povahu (vrátane správnych sankcií a akýchkoľvek nákladov na obnovenie prevádzky, odťahu a zaparkovania vozidla) budú okamžite účtované Zákazníkovi.

Vozidlá sa musia používať v plnom súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Pred uvedením Vozidla do prevádzky musí Zákazník skontrolovať, či má vozidlo zjavné stopy chýb, poškodenia (napr. poškodenie karosérie, kolies, interiéru, atď.), alebo nečistoty, a ak je tomu tak, informuje Spoločnosť odpovedaním na otázky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke navigátora, alebo stlačením tlačidla SOS a telefonickým kontaktom, aby sa dostal do kontaktu so zákazníckym servisom SHARE'NGO®.

Postupy na nabíjanie vozidla môžu vykonávať len zamestnanci Spoločnosti SHARE'NGO®.

Sadzby stanovené Spoločnosťou na používanie Služby zahŕňajú náklady na nabíjanie vozidla.

Zákazník si je vedomý obmedzenia výdrže batérie a preto je zodpovedný za vrátenie vozidiel so SOC (stav nabitia batérie) minimálne 5%. SOC je viditeľná na pravej strane palubnej dosky.

Vozidlo musí byť vrátené na konci prenajímacej lehoty minimálne s 5% SOC, preto je zakázané používať vozidlo po dosiahnutí hodnoty SOC 5% alebo nižšie.

Ak sa Zákazník počas jazdy ocitne v rezerve so signálom batérie (SOC je menej ako 20%), môže nahradiť Vozidlo iným Vozidlom.

Vozidlo musí Zákazník používať zodpovedne podľa toho, čo je stanovené v týchto Podmienkach používania, v osvedčení o registrácii, v používateľskej príručke a príručke na údržbu a realizované v súlade s dopravnými predpismi a príslušnými predpismi Občianskeho zákonníka a všetkých ostatných uplatniteľných právnych predpisov s maximálnou starostlivosťou a obozretnosťou. Jazda Vozidla musí byť vždy vykonávaná s použitím bezpečnostných pásov a akýchkoľvek iných ochranných zariadení stanovených zákonom.

Spoločnosť bude oslobodená najmä od akejkoľvek občianskoprávnej, trestnoprávnej a administratívnej zodpovednosti za všetky priestupky, prekročenia, trestné činy, sankcie vyplývajúce z použitia Vozidiel, ktoré sú pripísateľné na základe zavinenia Zákazníka.

Medzi zmluvnými stranami sa rozumie, že za bežnú údržbu poskytovanú Výrobcom na všetkých vozidlách zodpovedá Spoločnosť. Počas doby prenájmu sa však Zákazník zaväzuje riadiť vozidlo a udržiavať ho spolu s príslušenstvom s maximálnou starostlivosťou a obozretnosťou a v súlade so všetkými zákonmi.

Zákazník sa zaväzuje pravidelne kontrolovať údaje o stave vozidla, ktoré sú zobrazené na elektronickej palubnej doske. Obzvlášť Zákazník skontroluje SOC, aby sa zabránilo tomu, že zostane uviaznutý počas cesty. Ak sa vozidlo zastaví počas doby prenájmu, Zákazník sa zaväzuje okamžite a konkrétne oznámiť stav Vozidla zákazníckemu servisu spustením príslušného signálu SOS a telefonickým kontaktom s cieľom uľahčiť postup na odstránenie vozidla, ako je uvedené nižšie.

Zákazník nesmie:

 • • otvárať priestor motora;
 • • riadiť vozidlo (alebo umožniť iným, aby ho riadili, táto Zmluva poskytuje výhradné používanie vozidla Zákazníkom) pod vplyvom drog, alkoholu alebo akýchkoľvek iných látok, ktoré menia bežné fyzické a psychické schopnosti osoby;
 • • používať vozidlo na terénnych trasách, pretekoch alebo súťažiach akéhokoľvek druhu;
 • • používať vozidlo na testy automobilov, na cvičné jazdy alebo na

prepravu osôb s cieľom ďalšieho zisku;

 • • používať vozidlo na ťahanie alebo premiestňovanie iných vozidiel;
 • používať vozidlo na prepravu vysoko horľavých, jedovatých alebo všeobecne nebezpečných materiálov
 • prenášať vozidlom predmety, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, tvar alebo hmotnosť môžu ohroziť bezpečnosť vodiča alebo poškodiť priestor pre cestujúcich;
 • • fajčiť alebo umožniť cestujúcim fajčiť vo vozidle;
 • • prepravovať zvieratá vo vozidle;
 • • zašpiniť vozidlo alebo nechať akýkoľvek druh odpadu vo vozidle;
 • • odstrániť z vozidiel po skončení lehoty, predmety, ktoré sú súčasťou vybavenia vozidla;
 • • obsadiť vozidlo viac ako dvoma osobami;
 • • vykonať alebo urobiť nejaké opravy alebo úpravy vozidla;
 • • prepravovať deti alebo dojčatá v rozpore s pravidlami cestnej premávky;
 • • riadiť vozidlo na diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá.

Nedodržanie zákazov uvedených v tomto ustanovení bude mať za následok okamžité odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka bez potreby akéhokoľvek upozornenia    a uplatnenie sankcií a náhrady škody spôsobenej Zákazníkom.

Po ukončení Zmluvy bude Spoločnosť mať nárok na okamžité vrátenie Vozidla. Ak Zákazník nevráti vozidlo ihneď, právo Spoločnosti nárokovať si sumu, určenú na prenájom, zostáva nezmenené, rovnako ako právo na náhradu všetkých škôd, ktoré utrpela a utrpí Spoločnosť.

Spoločnosť bude môcť vymáhať splatné sumy v súlade s postupmi ustanovenými zákonom a účtovať relatívne náklady Zákazníkovi, pričom si vyhradzuje právo postupovať zákonne proti Zákazníkovi a / alebo zodpovednej osobe a / alebo akémukoľvek inému používateľovi Vozidla.

Čl.11. - Nehody a poruchy

V prípade dopravnej nehody, poruchy, straty alebo akejkoľvek škody na Vozidle (ďalej len "Nehoda"), počas doby prenájmu, musí Zákazník:

 • • ihneď informovať zákaznícky servis o nehode stlačením tlačidla SOS na displeji na palube Vozidla a telefonickým kontaktom;
 • • privolať políciu a čakať na príslušné orgány, aby zaznamenali priebeh Nehody. V druhom rade Zákazník okamžite požiada o zásah núdzových vozidiel alebo zabezpečí, aby bol požadovaný zásah vyžiadaný, pomohol zraneným a zostal s nimi až do príchodu kvalifikovaných profesionálov;
 • • vyplniť každú sekciu a podpísať formulár hlásenia o nehode - vždy a v každom prípade len s podpisom Zákazníka. Ak sa zúčastnené strany dohodnú na zodpovednosti za nehodu, spíšu záznam o nehode, ktorý podpíšu vodiči obidvoch Vozidiel zapojených do nehody;
 • • poskytnúť spoločnosti akékoľvek ďalšie informácie alebo dokumentáciu užitočnú na rekonštrukciu priebehu nehody;
 • • v priebehu nasledujúcich 24 hodín vyplniť úplnú a podrobnú správu o nehode poskytovateľovi Služieb, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré má k dispozícii, týkajúce sa:

 - dátumu, času a miesta nehody;

 - typových štítkov, značky, modelu a poistných údajov príslušných vozidiel;

 - mena, priezviska, adresy osôb zapojených do nehody a osôb, ktoré utrpeli fyzické zranenia;

 - mená, priezviská a adresy majiteľov dotknutých vozidiel, ak sú iné ako Vodič. Ak existujú svedkovia, zhromaždia svoje vyhlásenia písomne a nechajú si ich podpísať a priložia kópiu dokladu totožnosti svedka. Akékoľvek následné svedectvo, ktoré nebolo získané v rovnakom čase ako správa a ktoré nebolo zaslané v čase a spôsobom opísaným vyššie, nebude mať žiadnu dôkaznú hodnotu.

Zákazník tiež:

zostane na mieste nehody a okamžite dodrží vyššie uvedené postupy;

 • • plne spolupracuje so Spoločnosťou pri akomkoľvek vyšetrovaní alebo následnom právnom konaní vyplývajúcom z nehody.

V prípade akejkoľvek nehody môže Zákazník vykonať vyhlásenia len vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet a nesmie za žiadnych okolností robiť vyhlásenia v mene Spoločnosti alebo v jej mene.

V prípade núdze, poškodenia vozidla alebo problému, ktorý bráni, obmedzuje alebo ohrozuje bezpečnosť Zákazníka, cestujúcich alebo iných osôb alebo pohyb vozidla z dôvodu problému so samotným vozidlom, musí zákazník:

 • • ihneď informovať Zákaznícky servis spoločnosti. Spoločnosť podnikne kroky na aktiváciu asistenčnej služby na cestách;
 • • dôsledne dodržiavať pokyny, ktoré poskytol prevádzkovateľ služby pri poruchách.

Strany súhlasia s tým, že ak pomoc na cestách a / alebo odťahovú službu vykoná Prevádzkovateľ iný ako ten, ktorého Spoločnosť uviedla, všetky príslušné náklady budú účtované Zákazníkovi.

Nedodržanie záväzkov obsiahnutých v tomto ustanovení Zákazníkom vedie k okamžitému odstúpeniu od Zmluvy pričom Zákazník je zodpovedný za splatnú sumu, bez toho, aby bolo dotknuté právo Poskytovateľa Služby požadovať náhradu škody.

V prípade nehody spôsobenej Zákazníkom, je Spoločnosť oprávnená účtovať pokutu v zmysle Prílohy č.1 týchto zmluvných podmienok. Tým nieje dotknuté právo Spoločnosti uplatniť si náhradu vzniknutej škody a iných nsúvisiacich nákladov od zákazníka.

Obmedzenie zodpovednosti škody sa neuplatňuje v prípade úmyselného nesprávneho konania a / alebo hrubej nedbanlivosti Zákazníka, napr. za škodu spôsobenú Zákazníkom, ako nevhodné použitie, nedbanlivosť alebo nedodržanie ustanovení Zmluvy o zdieľaní vozidla.

V prípade nehody spôsobenej úmyselným pochybením a / alebo hrubou nedbanlivosťou Zákazníka, pre ktorú sa neuplatňuje obmedzenie zodpovednosti za škodu v prípade havárie, ktorá nie je krytá poistením podľa ustanovení čl. 13, v závislosti od podvodného a / alebo nedbanlivého správania Klienta, je Zákazník zodpovedný za všetky priame a materiálne škody spôsobené na vozidle, osobách a veciach.

Po podpísaní tejto Zmluvy Zákazník súhlasí s inkasom všetkých súm, ktoré budú priamo alebo nepriamo splatné na základe Prenájmu, a to aj po vyúčtovaní, z kreditnej karty alebo predplatenej karty, používaných na zabezpečenie platby peňažných záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Krádež a vandalizmus

V prípade krádeže alebo pokusu o krádež vozidla počas doby prenájmu, Zákazník je povinný:

 • • obrátiť sa na Zákaznícky servis SHARE'NGO® bezodkladne;
 • • ohlásiť bezodkladne udalosť polícii, tiež telefonicky a poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré môžu byť užitočné pre nájdenie vozidla;
 • • oznámiť udalosť príslušným orgánom okamžite do 24 hodín od výskytu alebo od okamihu, keď sa Zákazník dozvedel o tejto udalosti;

Zákazník sa musí tiež riadiť rovnakým postupom v prípade vandalských činov spáchaných na Vozidle počas Prenájmu.

Kľúč zapaľovania je vložený do prístrojovej dosky vozidla a je jej súčasťou. Nemožno ho vybrať. Akékoľvek poškodenie systému zapaľovania spôsobí, že Zákazník bude povinný zaplatiť za škodu spôsobenú Spoločnosti plus správne poplatky.

Zákazník rozumie a súhlasí s tým, že ak z nejakého dôvodu poisťovňa Poskytovateľa služby nezaplatí náhradu škody z dôvodu preukázanej zodpovednosti Zákazníka za krádež, pokus o krádež alebo škody, ktoré nevznikli pri nehode alebo vznikli sprenevere počas prenájmu alebo pre neuzamknutie vozidla podľa predpisov, je Zákazník zodpovedný za relatívne poškodenie vozidla. Zodpovednosť Zákazníka zahŕňa aj náklady na prípadné opravy, odťah a / alebo skladovanie, stratu vozidla, stratu príjmu z prenájmu Vozidla.

Čl.12 - Dopravné priestupky a sankcie

Počas používania Vozidla je Zákazník plne a priamo zodpovedný za akékoľvek sankcie alebo iné dôsledky vyplývajúce z dopravných priestupkov vrátane porušenia parkovania, nezaplatenia poplatkov za parkovanie alebo porušenia akéhokoľvek iného ustanovenia platných dopravných predpisov. V prípade dopravných priestupkov zákazníka, spoločnosť poskytne osobné údaje o zákazníkovy príslušnému policajnému orgánu. V tom prípade bude zodpovednosťou Zákazníka okamžite informovať Spoločnosť o zaplatení pokuty.

Na spracovanie oznámení o porušeniach bude Spoločnosť účtovať zákazníkovi poplatok, ktorého výška je stanovená v Prílohe č.1.

V prípade núteného odťahu Vozidla musí Zákazník okamžite informovať zákaznícky servis SHARE'NGO®, aby zabezpečil vrátenie vozidla. Všetky súvisiace alebo následné náklady (napríklad: administratívne sankcie, odťah, atď.) budú účtované Zákazníkovi navyše okrem nákladov vynaložených na administratívne riadenie týchto postupov.

Čl.13 - Poistenie

Poskytovateľ Služby uzavrel na automobily havarijné poistenie a poistenie škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

V prípade, že Vozidlo utrpí škodu v dôsledku vandalizmu (škoda spôsobená úmyselne tretími osobami) počas obdobia prenájmu, je Zákazník povinný oznámiť túto udalosť príslušnému policajnému orgánu najbližšiemu miestu, kde k udalosti došlo. Nedodržanie hlásenia a / alebo oneskorenie pri podávaní správ príslušným orgánom môže viesť k tomu, že Zákazník zaplatí sumu, ktorú poisťovacia spoločnosť nevyplatí.

Poplatky znášané Zákazníkom

V prípade nehody spôsobenej úmyselným správaním alebo hrubou nedbanlivosťou Zákazníka, pre ktorú sa neuplatňuje obmedzenie zodpovednosti, a v prípade havárie, ktorá nie je krytá poistením a na základe úmyselného správania alebo hrubej nedbanlivosti Zákazníka, budú mu účtované a je tento úplne zodpovedný za:

 • • všetky priame a materiálne škody na Vozidle, jednotlivcoch a objektoch vylúčených z poistného krytia a / alebo dodatočných služieb vykonávaných Spoločnosťou;
 • • sankcie uvedené v Prílohe č.1;
 • • všetky škody, ktoré neboli Spoločnosti okamžite oznámené; nepriame škody vyplývajúce z nehôd spôsobených počas Prenájmu a ktoré nie sú inak pokryté poistením,
 • • priame a nepriame škody spôsobené nesprávnym použitím Vozidla;
 • • priame a nepriame škody spôsobené v dôsledku hrubej nedbanlivosti a / alebo úmyselného zneužitia zo strany Zákazníka;
 • • sumy, ktoré môže poisťovňa požadovať od Zákazníka a / alebo Spoločnosti ako náhradu škody vyplatenej tretím stranám;
 • • materiálne škody na zariadení vo Vozidle spôsobené Zákazníkom a / alebo jednotlivcami, za ktorých zodpovedá a / alebo cestujúcich;
 • • priame a nepriame škody spôsobené nedodržaním povinností stanovených v článku 10 a 11;
 • • právne náklady a všetky ostatné poplatky súvisiace so spracovaním a riešením poistných udalostí na súde alebo mimo neho.
 • • sankcie, pokuty a náklady v prípade Vozidla riadeného osobou pod vplyvom alkoholu.
 • • sankcie, pokuty a náklady v prípade vozidla riadeného osobou pod vplyvom drog.
 • • sankcie, pokuty a náklady v prípade Vozidla, ktoré vedie osoba s neplatným vodičským preukazom.

Okrem toho poisťovateľ nebude kryť škody spôsobené úmyselne zo strany Zákazníka. V prípade preukázaného vážneho a úmyselného zneužitia zodpovednosti, ktoré je priznané Zákazníkovi, ten bude zodpovedný za škodu spôsobenú Spoločnosti.

Čl.14. - Osobné údaje

Spoločnosť spracuje osobné údaje Zákazníka v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na Portáli.

Čl.15. - Dátum účinnosti, trvanie, obnovenie, pozastavenie, ukončenie zmluvy

Zmluva je podpísaná Zákazníkom pri registrácii do Služby a nadobúda účinnosť od tohto dátumu až do odstúpenia jednej zo strán. Jedno-mesačné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa podáva vo forme doporučeného listu s potvrdením o prijatí alebo zaslaním e-mailu zákazníckemu servisu. Po prevzatí bude Zákazník okamžite vymazaný zo zoznamu Zákazníkov. V prípade oprávneného dôvodu a / alebo prerušenia alebo ukončenia podnikania môže Spoločnosť odstúpiť od zmluvy aj bez predchádzajúceho oznámenia, a to oznámením Zákazníkovi doporučeným listom s potvrdením o prijatí alebo zaslaním na e-mail Zákazníka.

Akékoľvek iné závažné porušenie týchto zmluvných podmienok zo strany Zákazníka, ako aj nesprávne používanie Vozidla, vážne porušenie predpisov o premávke a / alebo zákona predstavuje platný dôvod pre ukončenie zmluvy v súlade s Občianskym zákonníkom, ktoré  Spoločnosť oznámi Zákazníkovi e-mailom alebo doporučeným listom s potvrdením o doručení.

V prípadoch výslovne uvedených v týchto zmluvných podmienkach môže Poskytovateľ služby takisto pozastaviť službu bez predchádzajúceho upozornenia tým, že deaktivuje profil Zákazníka až do zaniknutia dôvodu pozastavenia.

Prenajímateľ môže od zmluvy odstúpiť okrem prípadov uvedených v týchto Zmluvných podmienkach ak Zákazník:

 1. nevykonáva platby;
 2. je v oneskorení s platbami dvoch alebo viacerých faktúr;
 3. je právnická osoba, ktorá podpísala zmluvu ako Komerčný zákazník bez toho, aby pokračovala požadovanou platbou;
 4. jazdí pod vplyvom alkoholu alebo drog;
 5. zdieľa svoje vlastné prihlasovacie údaje (užívateľské meno SHARE'NGO®, heslo SHARE'NGO®, PIN SHARE'NGO®) tretím stranám;
 6. urobil nepravdivé vyhlásenie a / alebo vynechal informácie pri registrácii do služby alebo počas trvania tejto zmluvy.

V prípade, že Spoločnosť odtúpi od Zmluvy, Spoločnosť zablokuje Zákazníka pre prístup k vozidlu a požiada od neho zaplatenie akejkoľvek omeškanej sumy plus náhrady za prípadnú škodu spôsobenú Zákazníkom.

Odstúpenie od Zmluvy alebo Ukončenie zmluvy Zákazníkom sa vykonáva zaslaním písomného oznámenia do sídla Spoločnosti prostredníctvom registrovaného e-mailu alebo doporučenou poštou s potvrdením o prijatí. Takáto komunikácia môže byť v rámci uvedených termínov zaslaná aj štandardným e-mailom pokiaľ nasleduje oficiálna komunikácia na doporučenú poštu v priebehu nasledujúcich 48 hodín.

Doporučená zásielka sa považuje za zaslanú včas, ak je doručená príslušnému poštovému úradu za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

Čl.16. - Sťažnosti a spory

V prípade sporu týkajúceho sa správnosti dlžnej čiastky Zákazníkom Spoločnosti majú prednosť záznamy v databáze Spoločnosti.

Akýkoľvek spor týkajúci sa poplatkov, ktoré zaťažujú Spoločnosť, z akéhokoľvek dôvodu môže byť vyriešený až po zaplatení poplatku a v každom prípade najneskôr do 30 dní od doručenia príslušnej faktúry.

Čl.17. - Pokuty a sadzby

Spoločnosť si vyhradzuje právo uplatniť sankcie uvedené v Prílohe č.1 v prípade, že vzniknú konkrétne prípady a podmienky stanovené v podmienkach Služby.

Po starostlivom preskúmaní prípadu a zistení účasti Zákazníka Spoločnosť oznámi Zákazníkovi e-mailom sumu pokuty. Po tomto upozornení bude suma stiahnutá z kreditnej karty Zákazníka alebo z predplatenej debetnej karty.

Zákazník výslovne potvrdzuje a súhlasí s týmto ustanovením a oprávňuje Spoločnosť účtovať sumu každej pokuty na svojej kreditnej karte alebo predplatenej debetnej karte, ktorú poskytol pri registrácii do Služby.

Čl.18. - Korešpondencia

Zákazník musí adresovať všetku korešpondenciu doporučene na adresu:

CARSHARING s.r.o., Francková 583/8, Košice 040 01, v súvislosti s poskytovaním Služby v meste Košice a ED Assist, s. r. o., Drieňová 23 821 03 Bratislava v súvislosti s poskytovaním Služby v meste Bratislava

Čl.19. - Právna príslušnosť

Táto Zmluva sa vykladá v súlade so slovenským právnym poriadkom a zmluvné strany sa neodvolateľne podriaďujú výhradnej právomoci slovesnkých súdov na urovnanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou.

Čl.20. - Iné

Neplatnosť a neúčinnosť jednej alebo viacerých ustanovení Zmluvy a jej príloh, ktoré vyplývajú aj zo zmien a doplnení platných zákonov zavedených štátnymi alebo európskymi zákonmi, nemajú vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. V takom prípade sa bude Zmluva interpretovať a integrovať tak, ako keby obsahovala všetky ustanovenia, ktoré umožňujú dosiahnuť hlavný účel dohody medzi zmluvnými stranami, ktorý sa má dosiahnuť v súlade so zákonom.

Podľa ustanovenia § 43 c Občianskeho zákonníka  po prečítaní týchto Zmluvných podmienok Zákazník výslovne a doslovne prijíma a schvaľuje tieto Zmluvné podmienky a berie na vedomie, že ich akceptáciou na Portáli dochádza k uzavretiu Zmluvy.

Príloha č.1 k Všeobecným zmluvným podmienkam a Zmluve

SADZBY - CENNÍK

TARIFS - PRICELIST

ŠTANDARDNÉ SADZBY (vrátane DPH)

STANDARD RATES (VAT included)

Registračný poplatok za car-sharing službu SHARE’NGO®*

Registration    fee     to    SHARE’NGO®    car-sharing service*

5,00 € vrátane voucheru na 30 minút zdarma

5,00 € incl. of a 30-minute gift voucher

Štandardná jazda/parkovanie na 1 minútu*

Standard ride/park rate per minute*

0,21 €

Štandardná hodinová sadzba

Standard rate per hour

10,00 €

Maximálna štandardná denná sadzba (24h prenájom)

Maximum standard daily rate (24h Leasing Term)

40,00 €

 

 • Môžu sa uplatniť akcie a zľavy
 • Offers and discounts may apply

DODATOČNÉ TARIFY – ADMINISTRATÍVNE POPLATKY *

ADDITIONAL RATES – ADMINISTRATIVE FEES

POLOŽKA

ITEM

POPLATOK

FEE

a)   Riešenie každej pokuty

Management fee for each fine

20,00 €

b) Upomienka

Reminder fees

2,50 €

c) Správa administratívnych postupov pre
odťah a poškodenie vozidla

Management of administrative procedures for

towing of and damages to the Vehicle

50,00 €

 

 

 

DODATOČNÉ POPLATKY - POKUTY *

ADDITIONAL RATES – PENALITIES

POLOŽKA

ITEM

POPLATOK

FEE

a) Pokuta v prípade nehody zavinenej Zákazníkom

Penalty in case of accident caused by the Customer

4% zo spôsobenej škody minimálne 500,00 €

b) Vlastná nedbalosť zákazníka (poplatky za upratovanie, čistenie, opravy, zlé zaobchádzanie s vozidlom)

Customer’s own negligence (extra cleaning fees,

repairs, misuse of the vehicle)

20,00 €

c)    Extra hygienické čistenie po nepovolenej  preprave zvierat

Extra sanitization procedures following an unauthorized transport of animals

150,00 €

d) Fajčenie vnútri Vozidla

Smoking inside the Vehicle

50,00 €

e) Parkovanie vozidla so zapnutými svetlami a / alebo palubnou doskou a / alebo otvorenými oknami a / alebo s neuzamknutými dverami. Parkovanie vozidiel v súkromných parkovacích priestoroch a / alebo skrytých alebo podzemných parkovacích miestach a/alebo v závorových parkoviskách

Parking the Vehicle with the lights and/or the dashboard switched on and/or lowered windows and/or  unlocked door. Parking the Vehicle in private parking slots and/or concealed or underground parking spaces and/or barrier parking spaces

50,00 €

f) Premiestnenie a / alebo opätovné preparkovanie Vozidla, ktoré zákazník nechal na zakázanom, platenom, závorovom, podzemnom alebo súkromnom parkovisku (ak je proces preparkovania vykonávaný zamestnancami SHARE'NGO®)

Repositioning and/or re-parking a Vehicle left by the Customer in a no-parking, underground, closed or private parking area (if the reallocation procedure is

carried out by SHARE’NGO® staff members)

50,00 €

g) Pomoc na cestách v prípade škôd / nehôd spôsobených zákazníkom a / alebo pri neposlúchnutí varovania o nízkej kapacite batérie (menej ako 5%)

Roadside assistance for damages/accidents caused by the Customer and/or for failing to notice the low battery power warning (less than

5%)

120,00 €

h)  Odťah vozidla po neoprávnenom parkovaní v neprístupnom parkovisku a / alebo porušení dopravných predpisov

Celková účtovaná čiastka podľa predchádzajúcich bodov ako sú uvedené vyššie, plus skutočná pokuta účtovaná príslušným orgánom

h) Towing of the Vehicle following a wrongful parking in a no-parking area and/or a violation to the traffic regulations

The total sum charged amounts to the management costs as exemplified above plus the actual fine billed by the relevant authority

i) Odstavenie vozidla mimo freefloatingovej zóny a následné premiestnenie vozidla zamestnancom spoločnosti SHARE'NGO®

Failing to park the Vehicle within the delimited area of the relevant municipality and consequent recovery of the Vehicle by a

SHARE’NGO® staff member

100 €

j)     Strata alebo poškodenie dokladov k Vozidlu

Loss of or damage to the Vehicle documents

50,00 €

k) Strata nabíjacieho kábla umiestneného v kufri/ odklad.priestore

Loss of the charging cable located inside the

trunk/boot

250 €

l)     Strata núdzovej súpravy/povinnej výbavy umiestnenej vo vnútri  batožinového priestoru

Loss of the emergency kit located inside the trunk/boot

50,00 €

m) Nedodržanie pokynov prijatých od Zákazníckeho servisu SHARE'NGO® alebo zamestnancami SHARE'NGO® na mieste v prípade poškodenia a / alebo nehody

Failing to follow the instructions received by the SHARE’NGO® customer service or by the SHARE’NGO® staff member(s) on situ in case of

a damage and/or an accident

50,00 €

n) Poškodenie zapaľovania

Misuse or alteration of the ignition system

300,00 €

o) Umožnenie tretím osobám šoférovať vozidlo
v mene zákazníka

Letting third parties driving the Vehicle on

behalf of the Customer

500,00 €

p)   Neoznámenie nehody

Failing to communicate an accident

500,00 €

q) Šoférovanie na diaľniciach a rýchlostných cestách.

Driving the Vehicle on highways

100,00 €

r)   Používanie (jazda a parkovanie) vozidiel viac ako dvomi osobami Using (driving and parking) the Vehicle with more than two people inside of it

500,00 €

 

s) Nedovolené správanie na palube vozidla (napríklad riadenie pod vplyvom alkoholu alebo riadenie pod vplyvom omamných látok)

Illicit conduct on board the Vehicle (e.g. drunk driving or driving under the effect of narcotic

substances)

800,00 €

 

t) Akékoľvek iné porušenie Zmluvy, vrátane a nielen tých, ktoré sú uvedené v Čl.10 Zmluvných podmienok

Any other violation to the Contract including and not limited to the ones listed at paragraph

10 of the Terms of Service

Až do / Up to 500,00 €

 

u) Vrátenie Vozidla po tom, ako to výslovne požaduje SHARE'NGO® zákaznícky servis

     Failing to return the Vehicle following an explicit request to do so by the SHARE’NGO®

customer service

50,00 €

Za každú hodinu omeškania

per hour of delay

 

v) Zámerne nepravdivé vyhlásenia pri registrácii

Intentionally        false         declarations        upon registration

Zrušenie akejkoľvek platnej zľavy a ponuky; uplatňovanie štandardných sadzieb

Cancellation of any applicable discount and offer;

application of standard rates

 

w) Odovzdanie vozidla maloletej osobe a / alebo umožnenie vedenia vozidla maloletému, aj keď má maloletý vodičský preukaz typu B1

Handing the vehicle to a minor and/or allowing a minor to drive the vehicle, even if the said minor is in possession of a B1 driving license

Ukončenie zmluvy.

Termination of the contract.

 

z) Používanie vozidla mimo hranice mesta a mestských častí.

     Using the vehicle outside the city and city limits.

100,00 €

 
       

 

*Ako extra k štandardnej prenajímacej tarife

*In addition to the standard leasing rate